โปรแกรมสหกรณ์โคนม WeightMilk V1.0

รายละเอียด

โปรแกรมWeightMilk 1.1 เป็นโปรแกรมรับซื้อน้ำนมดิบ

คุณสมบัติ

1.จัดการข้อมูลสมาชิก

2.การชั่งน้ำหนักรับน้ำนม การบันทึกเกรดและราคา

3. การบันทึกค่าใช้จ่ายและสินค้าเบิกระหว่างงวด ตลอดจนคำนวณเงินจ่ายสุทธิให้แก่สมาชิกแต่ละราย 

คุณสมบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม

1. ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 8.1/10

2. สามารถรับน้ำหนักจากหัวอ่านเครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อ

3. สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง /แก้ไข/พิมพ์บัตรชั่ง ของข้อมูลเก่าได้

4. สามารถ รับน้ำนม , ส่งน้ำนม , ขายสินค้า / บริการ , บันทึกคุณภาพน้ำนม , จัดการผู้ใช้โปรแกรม , รายงานยอดเงินสุทธิจ่ายสมาชิก , รายงานอื่น ๆ

5. สามารถสรุปรายงานยอดเงินค่าน้ำนมสุทธิประจำงวด หลังค่าสินค้าและบริการต่างๆได้

6. สามารถปรับแต่รายงานเองได้

7. กำหนดสิทธิการใช้โปรแกรมแต่ละคนได้